zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Miejska Oczyszczalnia Ścieków
Tel. 85 716 23 63

Teren miasta Mońki jest w około 76% skanalizowany w systemie rozdzielczym. Z kanalizacji korzysta przeszło 80% mieszkańców. Przeważająca ilość to ścieki bytowo – gospodarcze z gospodarstw jednorodzinnych. Ścieki z zakładów przemysłowych stanowią jedynie niewielki procent ogólnej ilości, a ich skład nie wpływa zasadniczo na zmianę charakteru typowych ścieków komunalnych. Do oczyszczalni dopływa średnio w ciągu doby 1500 – 1800 m3 ścieków. W porze bezdeszczowej 10 % ogólnej ilości ścieków sanitarnych stanowią wody infiltracyjne i przypadkowe. Ilość ścieków zwiększa się w czasie ulewnych lub długotrwałych deszczy. W takich sytuacjach niejednokrotnie przepływy przekraczają 2900 m3/dobę. Do oczyszczalni dowożone są także wody odciekowe z istniejącego gminnego składowiska odpadów komunalnych, powstające w wyniku przepływu opadów atmosferycznych przez warstwy odpadów oraz z uwalniania wody w procesach biodegradacji. Ilość ścieków dowożonych z gospodarstw domowych do punktu zlewnego zlokalizowanego na oczyszczalni, średnio nie przekracza 20 m3/dobę. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest ciek wodny Targonka. Stanowi on dopływ rzeki Nereśl a dalej rzeki Narwi. Targonka początek swój bierze w pobliżu miejsca wprowadzenia ścieków oczyszczonych z oczyszczalni. W punkcie tym ciek posiada przepływ bliski zeru. Wody niniejszego cieku wodnego należą obecnie do III klasy czystości wód powierzchniowych.
Występujący efekt oczyszczania ścieków Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mońkach
Ścieki oczyszczone charakteryzują się następującymi wskaźnikami stężeń:
– odczyn – pH 6.5–9
– BZT5 – do 25 mgO2/l
– ChZT – do 125 mgO2/l
– zawiesina – do 35 mg/l
Efekt oczyszczania ścieków spełnia obowiązujące normy określone w aktualnie obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym dla oczyszczalni o obciążeniu poniżej 15 000 RLM.
Metoda oczyszczania ścieków
Oczyszczanie ścieków dopływających i dowożonych z miasta Mońki realizowane jest metodą osadu czynnego w ciągu technologicznym BIOBLOK - PS. Metoda ta, polega na mieszaniu i napowietrzaniu ścieków wraz z charakterystycznym zespołem mikroorganizmów, tzw. osadem czynnym, w komorach napowietrzania oraz na oddzieleniu, w osadnikach wtórnych, oczyszczonych ścieków od osadu. Oczyszczaniu mogą być poddane ścieki bytowo - gospodarcze lub inne o zbliżonym składzie, podatne na biochemiczny rozkład zanieczyszczeń w ilościach nie przekraczających założeń projektowych. Oczyszczanie metodą osadu czynnego pozwala na wysokoefektywny rozkład związków węgla i redukcję pierwiastków biogennych (azotu i fosforu) powodujących użyźnianie wód odbiornika i jego eutrofizację. Proces biologicznego oczyszczania poprzedzony jest oczyszczaniem wstępnym gdzie następuje mechaniczne oddzielenie substancji stałych i nie rozpuszczonych w piaskowniku ( zawiesina mineralna ) i na kratach (skratki). W wyniku biologicznego oczyszczania osadem czynnym następuje usunięcie ze ścieków znacznej ilości rozpuszczonych substancji organicznych, nieopadalnych zawiesin i cząstek koloidalnych. Procesy te przebiegają dwufazowo. W pierwszej fazie następuje sorpcja i aglomeracja zanieczyszczeń przez kłaczki osadu a w drugiej fazie bezpośrednie lub biochemiczne utlenianie tych zanieczyszczeń. Przemiany substancji organicznych zawartych w ściekach dzieli się na utlenianie związków węgla i azotu. Utlenianie związków węgla kończy się wytworzeniem wody i dwutlenku węgla. Związki azotowe ulegają wpierw amonifikacji a następnie amoniak jest biologicznie utleniany do azotanów (nitryfikacja). Proces ten intensywna przebiega w komorze nitryfikacji w wyniku działania autotroficznych tlenowych bakterii nitryfikacyjnych przy stężeniu tlenu wyższych od 2 mgO2/l. Azotany, w komorach denitryfikacji przy stężeniu tlenu poniżej 0.5 mgO2/l i w obecności związków organicznych biologicznie rozkładalnych, mogą zostać biologicznie zredukowane przez heterotroficzne bakterie denitryfikacyjne do azotu cząsteczkowego. Ulatnia się on szybko do atmosfery, dzięki czemu zmniejsza się trwale zawartość azotu w ściekach. Związki fosforu zawarte w ściekach komunalnych to przede wszystkim fosforany i fosfor organiczny. Podczas biologicznego oczyszczania ścieków poprzez stworzenie warunków beztlenowych na początku układu, następuje uwolnienie fosforu do roztworu przy dostępie łatwo rozkładalnych związków organicznych. Następnie w warunkach tlenowych zachodzi wzmożona akumulacja fosforu w osadzie odpływającym do osadnika wtórnego. Wraz z odprowadzaniem osadu nadmiernego następuje usuwanie fosforu ze ścieków. Przeróbka i unieszkodliwianie osadów pościekowych
Osady powstające podczas oczyszczania ścieków są poddawane procesom przeróbki i unieszkodliwiania. Celem tych procesów jest zmniejszenie objętości osadów i pozbawienie ich szkodliwego wpływu na środowisko (pozbycie osadu skłonności do zagniwania i wydzielania przykrych zapachów, częściowe niszczenie bakterii chorobotwórczych, przygotowanie do przyrodniczego wykorzystania). Podstawowym procesem zastosowanym w oczyszczalni ścieków w Mońkach jest fermentacja metanowa - psychrofilowa a następnie odwadnianie mechaniczne na prasie taśmowej lub naturalne suszenie przefermentowanego osadu na poletkach ociekowych. Fermentacja metanowa jest złożonym procesem biochemicznym, w czasie którego dokonuje się rozkład substancji organicznych zawartych w osadach w warunkach beztlenowych przy udziale bakterii saprofitycznych. Wielocząsteczkowe substancje organiczne są rozkładane na związki proste - głównie na metan i dwutlenek węgla. Proces ten przebiega dwufazowo. W pierwszej fazie następuje upłynnienie stałych substancji organicznych (hydroliza) przez bakterie produkujące kwasy organiczne. Produktami reakcji w tej fazie są kwasy tłuszczowe, aldehydy, alkohole, dwutlenek węgla i woda. Ze względu na obniżony odczyn środowiska faza ta nosi nazwę fermentacji kwaśnej. Produkty fazy pierwszej są substratami dla bakterii metanowych, które je rozkładają do końcowych produktów fermentacji: metanu i dwutlenku węgla. Druga faza nosi nazwę fermentacji metanowej. Cel fermentacji zostaje osiągnięty gdy rozkładowi ulegnie 40-50% substancji organicznych zawartych w osadzie.
Opis procesu oczyszczania
Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Mońkach jest oczyszczalnią typu mechaniczno – biologicznego. Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną i dowożone do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym kierowane są poprzez komorę zasuw, wyposażoną w kratę rzadką do przepompowni ścieków surowych. Przepompownia składa się z dwóch zbiorników czerpalnych o sumarycznej pojemności użytkowej 163 m3. Stąd, przy pomocy pomp zatapialnych, ścieki przepompowywane są do budynku krat i pias¬kownika. Właściwy proces oczyszczania mechanicznego rozpoczyna się w wyniku prze¬pływu ścieków przez piaskownik o przepływie poziomym. Urządzenie składa się z dwóch komór przepływowych o przepus¬towości jednej komory 250 l/s. Tutaj następuje oddzielenie zawiesiny mineralnej w procesie sedymentacji. Oddzielony piasek usuwany jest z dna koryt zgarniaczem łańcuchowym i transportowany do pomieszczenia odbioru piasku na przyczepę ciągnikową. Na końcu koryt piaskownika zainstalowane zostały automatyczne kraty gęste. Piasek z koryt piaskownika i skratki z krat piaskownika okresowo wywożone są na składowisko odpadów. Ścieki podczyszczone w piaskowniku i na kracie, grawitacyjnie przepływają przez komorę rozdziału ścieków na zespoły oczyszczalni i komorę rozdziału ścieków na bloki reaktorów biologicznych. Zadaniem pierwszej komory jest rozdział ścieków na poszczególne zespoły oczyszczalni z możliwością skierowania ścieków z dowolnego koryta piaskownika. W drugiej komorze następuje rozdział ścieków na cztery bloki oczyszczania. Regulacja i pomiar ilości przepływającego medium realizowana jest przy pomocy zainstalowanych zasuw kołnierzowych i przepływomierzy klapowych. Następnie, przewodami pracującymi pod ciśnieniem grawitacyjnym, ścieki dopływają do reaktorów wielofunkcyjnych typu „PS”. Tutaj następuje właściwe oczyszczanie biologiczne z jednoczesnym usuwaniem związków biogennych. Procesy odbywają się w dwóch zespołach zblokowanych komór oczyszczania typu „BIOBLOK PS”. Biologiczne oczyszczanie ścieków w ciągu technologicznym oczyszczalni następuje drogą biochemicznego rozkładu zanieczyszczeń z zastosowaniem nisko¬obciążonego osadu czynnego, zmodyfikowanego przez inten¬syfikację biochemicznej denitryfikacji i defosfatacji. Jest to realizowane w warunkach beztlenowo – tlenowych, we wspólnym procesie przemian związków węgla, azotu i fosforu. Funkcjonalnie proces oczyszczania przebiega w powiązanym hydraulicznie układzie komór: beztlenowej (anaerobowej), niedotlenionej (anoksycznej), tlenowej (aerobowej), odgazowania i osadniku. Wszystkie procesy techno¬logiczne prowadzone są metodą osadu czynnego. Do napowietrzania ścieków wykorzystano system drobnopęcherzykowy, realizowany za pomocą perforowanych dysków gumowych. Ścieki dopływają do komory beztlenowej, w której są mieszane z osadem recyrkulowanym z osadnika wtórnego (recyrkulacja zew¬nętrzna jednostopniowa) lub z komory anoksycznej (recyrkulacja zewnętrzna dwustopniowa). W komorze tej, przy zbliżonym do zera poziomie tlenu rozpuszczonego, rozpoczyna się proces utleniania związków organicznych oraz aktywizacja mikroorganizmów absor¬bujących fosfor w komorze tlenowej. Następnie mieszanina ścieków i osadu czynnego przepływa do komory anoksycznej, gdzie łączy się z mieszaniną ścieków i osadu czynnego recyrkulowaną z komory odgazowania (recyrkulacja wewnętrzna). Tutaj, przy niskim poziomie tlenu rozpuszczonego (0.5 mg/l), wciąż kontynuowany jest proces utleniania przez mikroorganizmy związków organicznych oraz równoległy z nim proces redukcji powstałych w komorze aerobowej azotanów do azotu cząsteczkowego. Inaczej mówiąc z układu, w sposób trwały pozbywamy się azotu sprowadzając go do postaci gazowej. Z komory niedotlenionej mieszanina przepływa do komory tlenowej w której w obecności tlenu rozpuszczonego na poziomie 2/3 mg/l następują: ostatni etap rozkładu związków organicznych, amonifikacja związków zawierających azot, nitryfikacja oraz gwałtowne pobieranie fosforu z roztworu do osadu. Charakterystyczną cechą tak prowadzonego procesu technologicznego jest fakt, iż fosfor pochłaniany w komorze aerobowej znacznie przewyższa ilości oddawane do roztworu w poprzedzającej ją komorze anaerobowej. Pozwala to na redukcję ilości fosforu w odpływie poprzez odprowadzanie osadu nadmiernego, w którym jest zakumulowany. Ostatnią komorą reaktora jest komora odgazowania, gdzie uwalniane są pęcherzyki powietrza zaabsorbowanego na powierzchni kłaczków osadu. Odgazowana mieszanina oczyszczonych ścieków i osadu czynnego ze wszystkich czterech bloków przepływa do studni rozdziału na osadniki wtórne – pionowe. Tutaj, w drodze powolnego przepływu i sedymentacji, następuje oddzielenie faz oczyszczonych i sklarowanych ścieków od osadu czynnego. Wydzielony i zagęszczony w osadniku osad do około 99% uwodnienia, pod ciśnieniem grawitacyjnym kierowany jest do przepompowni osadu, skąd jest recyrkulowany do komór anaerobowych, zaś ścieki odprowadzane są rurociągiem do odbiornika – cieku wodnego Targonka. Przewody doprowa¬dzające recyrkulant wyposażone zostały w przepływomierze i zasuwy rejestrujące i regulujące jego ilość, umieszczone w komorze przepływo¬mierzy. Do stabilizacji osadu nadmiernego wybrano metodę beztlenową, realizowaną w procesie fermentacji psychrofilowej w otwartej komorze fermentacji (OKF). Osad czynny nadmierny z przepompowni recyrkulacji osadu pompowany jest przewodem tłocznym do zagęszczacza grawitacyjnego z mieszaniem, gdzie następuje dalsze zagęszczanie do wartości około 96–97% uwodnienia. Tak przygotowany osad, okresowo spuszczany jest do komory przepompowni osadu, skąd przy pomocy pomp wtłaczany jest do komory fermentacji przez otwory wlewowe, umieszczone na jej obwodzie. Wody nadosadowe z zagęszczacza i OKF oraz odcieki technologiczne z procesów oczyszczania, odprowadzane są na początek układu do komory zasuw, gdzie ponownie włączają się w obieg technologiczny. Okresowe mieszanie osadów w OKF realizowane jest przy pomocy pomp zamontowanych w wydzielonej komorze przepompowni osadów. Po procesie fermentacji osad poddawany zostaje mechanicznemu odwadnianiu na prasie taśmowej oraz dodatkowo w okresie letnim - suszeniu naturalnemu na dziesięciu poletkach ociekowych o łącznej powierzchni 2300 m2. Odwodniony mechanicznie i wymieszany z wapnem palonym osad kierowany jest do zasieku składowego. Po okresie kilkumiesięcznego leżakowania ulega pełnej higienizacji i jest następnie wykorzystywany do rolniczego użyźniania gleb.

Miejska  Oczyszczalnia  Ścieków, ul. Włodzimierza Puchalskiego  10, Tel. 85 716 23 63 Miejska  Oczyszczalnia  Ścieków, ul. Włodzimierza Puchalskiego  10, Tel. 85 716 23 63 Miejska  Oczyszczalnia  Ścieków, ul. Włodzimierza Puchalskiego  10, Tel. 85 716 23 63