zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Informacje o nas

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach prowadzi działalność z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Miasta i Gminy Mońki w następujących dziedzinach:
- gospodarka mieszkaniowa
ZGKiM Mońki jest zarządcą i administratorem budynków komunalnych należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Mońki, znajdujących się na terenie Miasta Mońki oraz budynków mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych. W ramach zarządu ZGKiM Mońki prowadzi bieżącą eksploatację, nadzoruje stan techniczny, sposób wykorzystywania budynków, lokali, urządzeń i terenów, sprawuje nadzór nad usługami świadczonymi lokatorom i użytkownikom przez inne jednostki oraz utrzymuje porządek i czystość na terenie administrowanych posesji.
- oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, gospodarka odpadami
W zakresie usług oczyszczania ZGKiM Mońki zajmuje się wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz letnim i zimowym utrzymaniem czystości, przejezdności ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Mońki. Świadczy usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych od mieszkańców, instytucji i zakładów pracy w ramach nowych, obowiązujących w tym zakresie uregulowań prawnych. Ponadto ZGKiM Mońki prowadzi na terenie bazy Zakładu przy ul. Kolejowej 21 – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dostępny dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Mońki. W ramach utrzymania zieleni miejskiej ZGKiM Mońki prowadzi prace pielęgnacyjne trawników, skwerów, placów zabaw oraz parków miejskich. Zajmuje się realizacją prac związanych z wykonywaniem nowo powstających terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mońki. ZGKiM Mońki jest zarządcą cmentarza komunalnego oraz targowicy miejskiej, prowadzi także obsługę imprez plenerowych min.: Dni Moniek, Święto Ziemniaka, Rock na Bagnie.
- dostawa wody i oczyszczanie ścieków
ZGKiM Mońki zajmuje się produkcją i dostawą wody dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Mońki oraz gmin sąsiednich. Jest administratorem gminnej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. W ramach prowadzonej działalności jest administratorem miejskiej oczyszczalni ścieków oraz miejskich i wiejskich stacji uzdatniania wody. Realizuje prace związane z eksploatacją [ naprawy, wykonawstwo ] przyłączy, sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
- wynajem sprzętu oraz usługi remontowo - budowlane
ZGKiM Mońki dysponuje specjalistycznym sprzętem do realizacji usług z zakresu gospodarki komunalnej oraz sprzętem do realizacji prac budowlano – drogowych. W ramach prowadzonej działalności realizuje zlecenia z zakresu budowy chodników oraz gminnych i miejskich dróg dojazdowych, a także prace związane z utrzymaniem nawierzchni istniejących [ remonty, modernizacje, przebudowy, naprawy poawaryjne ] oraz remontów i utrzymania infrastruktury drogowej jak mosty, przepusty. ZGKiM Mońki jest ponadto wykonawcą robót remontowych i budowlanych. Wykonuje prace remontowe i budowlane. W ramach działalności zajmuje się pielęgnacją oraz wycinką drzew. Na zlecenie Gminy Mońki realizuje dowozy szkolne uczniom z terenu Gminy Mońki.