zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Przypomnienie o obowiązku podłączania posesji.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach przypomina mieszkańcom ulic: Dolnej, H. Kołłątaja, Kolejowej, Konarskiego, Czesława Miłosza, A.F. Modrzewskiego, B. Prusa, J. Słowackiego, St. Staszica, Ks. Jana Twardowskiego, St. Wyspiańskiego, Zdrojowej, Ełckiej, ??w. Kazimierza, Kilińskiego, Ojca Maksymiliana Kolbe, Kościelnej, Kwiatowej, Ogrodowej, Rataja, Skarbowej, Szkolnej, Wiejskiej, Witosa, Kar. Stefana Wyszyńskiego, Białostockiej, Batalionów Chłopskich, Dworcowej, Marii Konopnickiej, Magazynowej, Mickiewicza, Al. Niepodległości, Wojska Polskiego, Szlacheckiej, Wyzwolenia, Zielonej - objętych zrealizowaną inwestycją pn. ??Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej Aglomeracji Mońki? o obowiązku podłączania się do wykonanej miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek podłączenia nakłada na mieszkańców Uchwała nr XIV/68/07 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 pa??dziernika 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mońki. Zgodnie z Rozdziałem II Wymagania i obowiązki w zakresie czystości i porządku na terenie Gminy Mońki 4 ust. 5 przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji. Jednocześnie zgodnie z 12 - Konsekwencje wynikające z niezrealizowania obowiązków, ust. 1 realizacja w/w obowiązku podlega kontroli przez Burmistrza Moniek. Nie wykonanie obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej w terminie określonym podlega egzekucji w trybie administracyjnym. Dodatkowo informujemy iż w przypadku stwierdzenia istnienia funkcjonującego przyłącza kanalizacyjnego bez podpisanej umowy na odbiór ścieków z ZGKiM Mońki będą stosowane kary określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [ Dz. U z dnia 13 lipca 2010 roku z pó??. zm ] - Rozdział 6, Przepisy karne i kary pieniężne, art. 28 ust. 4,5 i 6.